درباره ما اعضای هیئت مدیره


دکتر فرزانه قاسم زاده
جراح و فلوی فوق تخصصی شبکیه
عضو هیئت مدیره
دکتر علیرضا اسماعیلی
جراح و فلوی فوق تخصصی گلوکوم
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
دکتر حاتمی
جراح و فلوی فوق تخصصی شبکیه
عضو هیئت مدیره
دکتر بهزاد برازنده
جراح و فلوی فوق تخصصی قرنیه
نائب رئیس و عضو هیئت مدیره
دکتر نفیسه یعقوبی
جراح و فلوی فوق تخصصی قرنیه
رئیس و عضو هیئت مدیره
دکتر علیرضا خجسته
جراح و متخصص چشم
بازرس قانونی بیمارستان
دکتر مرتضی مرتضوی فرد
جراح و متخصص چشم
عضو هیئت مدیره